Mala škola flore i faune

Projekat se odnosi na upoznavenje biljnog i životinjskog sveta Subotice i njene okoline.