Pon. okt 3rd, 2022

U toku je monitoring poljoprivrednog zemljišta i vodnih resursa. Reč je o projektu „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ u Srbiji. Projekat je predstavljen predstavnicima lokalnih samouprava Južnog Banata. Kao i stručne javnosti, udruženja građana i zainteresovanih pojedinaca na događaju „Otvoreni dan“ 20. aprila u Pančevu. Nosilac projekat je Regionalna razvojna agencija Južni Banat Pančevo.

Tema projekta je uticaj poljoprivrede i antropogenih aktivnosti na prirodne resurse, prevashodno na vodotokove i zemljište u regionu Južnog Banata i Temišvara.

Projekat se bavi zajedničkim izazovima u zaštiti i održivoj upotrebi najbitnijih prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta i vode. U pograničnom regionu okruga Južni Banat i okruga Tamiš. U ove dve regije se zagađenje ne prati sistematski. Nedostatak podataka izaziva nedostatak akcija direktnih korisnika, u pogledu zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursa.

Monitornig prirodnih resursa

Vladimir Čejić, dipl. inž. tehnologije i član projektnog tima istakao je da je ovom Otvorenom danu predstavljen projekat svim zainteresovanim akterima.

„Projekat se bavi monitoringom prirodnih resursa, prevashodno mislimo na zemljište i vodotokove u regionu. Prisutnima smo predstavili šta je tema projekta, šta ćemo tokom trajanja projekta raditi, koje ciljeve ćemo ispuniti. Pozvali smo i predstavnike lokalnih samouporava kako bi nam olakšali samo izvođenje projekta. Nama su tu potrebni pristupi različitim tačkama na kojima ćemo vršiti uzorkovanje. Saradnja sa lokalnim samoupravama značajno će olakšati taj deo posla. Jedna od tačaka u Poglavlju 27 pretpristupnih pregovora Evropskoj uniji je upravo određivanje tačaka na vodotokovima na kojima će se meriti uticaj poljoprivrede na kvalitet tih voda. Ovaj projekat praktično doprinosi ispunjavanju te tačke iz pretpristupnih pregovora“, zaključio je Vladimir Čejić.

Prvo detaljno istraživanje u Južnom Banatu

Aleksandar Kovačević, član projektnog tima kaže da je ovo je prvi put da se ovako detaljno istraživanje obavlja kako na teritoriji Južnog Banata. Kao i na teritoriji temišvarskog regiona.

„Godinu dana će se raditi uzorkovanje zemljišta i vode. Nakon toga će se raditi analiza svega toga . Na osnovu dobijenih podataka i statističke obrade tih podataka mi ćemo znati stanje i kvalitet i zemljišta i vode u regionu. Sprovedeno ispitivanje svakako će imati efekat na kvalitet proizvedene hrane u područjima delovanja. Istraživanje se sprovodi u pograničnom regionu okruga Južni Banat u Srbiji i okruga Temišvar u Rumuniji. U pitanju je istraživački projekat koji ima zaštitnu funkciju, zaštitu životne sredine, zaštitu prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta, voda. U postupku istraživanja će se ispitati na koji način intenzivna poljoprivreda i antropogene aktivnosti izazvane posredstvom delovanja čoveka utiču na zemljište i vodu. U toku je i nabavka instrumenta za sprovođenje istraživanja i prateće laboratorijske opreme. Sredstva su obezbeđena putem Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat je podržao i Pokrajinski sekretarijat za finansije“, kaže Aleksandar Kovačević.

Merenje toksičnih metala u životnoj sredini

Na osnovu dobijenih podataka iz istraživanja biće napisana knjiga smernica. Korisnicima prirodnih resursa, odnosno poljoprivrednicima i upravljačima vodotokova biće sugerisano da li i dalje da koriste određenu vrstu pesticida i veštačkog đubriva ili bi trebalo to smanjiti. Ponudiće im i alternative, objasniće im kako da koriste neke zdravije alternative da bismo imali i zdraviju hranu u ovom regionu.

„Rumunska strana kupuje instrument koji će moći da meri količinu toksičnih i teških metala u životnoj sredini. Regionalna razvojna agencija Južni Banat kupiće opremu na kojoj će se meriti količina pesticida, insekticida i herbicida“, saznajemo od članova projektnog tima.

Glavni učinak projekta biće:

uspostavljeni monitoring sistemi koji će se koristiti za prikupljanje podataka o zagađenju (teški metali, pesticidi, herbicidi i insekticidi) u životnoj sredini;

uputstvo za održivu upotrebu prirodnih resursa, napravljeno na osnovu podataka prikupljenih monitoring sistemima;

radionice o dobijenim podacima i savetovanje korisnika prirodnih resursa, kao i upravljača zaduženih za ove resurse;

seminari na kojima će se informisati lokalno stanovništvo i druge ciljne grupe o dobijenim podacima i kako koristiti uputstvo za održivu upotrebu prirodnih resursa.

Praćenje zagađenja novi pristup

Tokom implementacije projekta će se uspostaviti nova prekogranična saradnja koja će služiti za praćenje zagađenja. Kao i za širenje rezultata monitoringa i za promociju zaštite životne sredine. Praćenje zagađenja biće novi pristup koji se nije koristio u ovim regionima. Aktivnosti na projektu doprineće svesti stanovnika u dve regije o zagađenju, zaštiti i održivoj upotrebi resursa iz životne sredine.

Projekat se sprovodi kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Ukupna vrednost projekta je 1.124.337,90 EUR. Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo ima na raspolaganju budžet od 578.943,75 EUR. Od čega 85% sufinansira kroz IPA II Program pretpristupne pomoći, a 15% iz sopstvenih sredstava. Deo tih sredstava je obezbeđen kroz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za finansije Autonomne Pokrajine Vojvodina.

Projekat „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ – Cross-border network for education and research of natural resources – sprovode Banatski univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine „Kralj Mihaj I Rumunski“ i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa (Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme).

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.