Zelene javne nabavke

Zelene javne nabavke pripadaju jednom od pet “zelenih alata” za održivo poslovanje. Uprava za javne nabavke je 2015.godine donela  dokument: Zelene javne nabavke  u kome se navodi:

Zelene“ javne nabavke predstavljaju klasičnu kupovinu dobara, usluga ili radova uz dodati ekološki odnosno održivi element, gde naručilac zahteva najbolje iskorišćenje predmeta javne nabavke tokom njegovog životnog ciklusa i pri tom uzima u obzir i njegov uticaj na životnu sredinu. Prema definiciji Evropske komisije, „zelene“ javne nabavke predstavljaju proces u kojem naručioci kupuju takva dobra, usluge i radove koji imaju manji negativni uticaj na životnu sredinu u celokupnom životnom ciklusu u odnosu na dobra i usluge koje bismo inače kupili, a koji imaju iste funkcije”.( Saopštenje Evropske komisije »Public procurement for a better environment«, b.r COM(2008) 400 final od 16.7.2008)

Prema članu 13. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/15, 14/15 i 68/15) propisano je načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Kao jedan od obaveznih uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke koji svaki ponuđač mora da dokaže je da on nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, životne sredine, primanja ili davanja mita, prevare.
Članom 76 ovog zakona, u okviru definisanja dodatnih uslova, predviđena je mogućnost da naručilac može da odredi i druge dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekološka pitanja.

Zelene javne nabavke imaju mnogo benefita kako za građane tako i za donosioce odluka.

Lokalne samouprave koje podstiču primenu zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki dobara, usluga i radova dugoročno štedi novac građana koji može da investira u lokalne razvojne projekte. Brojni su primeri dobre prakse u državama Evropske unije.Na primer, grad Regensburg je primenom zelenih javnih nabavki u komunalnim uslugama uštedeo 10 miliona evra u periodu od 15 godina, i taj novac je uložio u izgradnju bolnica i vrtića. Drugo, podstiče se razvoj lokalnih proizvođača i pružalaca usluga što direktno utiče na razvoj lokalne ekonomije, objasnila je  Nataša Gligorijević, direktorka Centar za održivi razvoj Srbije (CORS) u jednom od ranijih intervjua.

 

O „zelenim” Javnim nabavkama

 

U skladu sa ovim članom, naručilac je dužan da nabavlјa dobra, usluge i radove koji:

■ ne zagađuju, odnosno koji minimalno utiču na životnu sredinu,
■ obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost

 

i da, kada je to opravdano, kao element kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude odredi:

■ ekološke prednosti predmeta javne nabavke,

■ energetsku efikasnost,

■ ukupne troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke.

 

Primeri slučajeva u kojima se „zelene“ javne nabavke najčešće realizuju:

– energetski efikasna IT oprema,

– električna energija,

– hrana i piće,

– kancelarijski (reciklirani) papir,

– papirna galanterija,

– frižideri, zamrzivači, mašine za pranje veša,

– putnička i transportna vozila sa niskom emisijom ugljenika,

– usluge čišćenja,

– kancelarijski nameštaj napravljen od drveta iz „održivih“ šuma,

– ekološka sredstva za čišćenje,

– pneumatici i

– energetski štedljiva rasveta.

 

Projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.
Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave Pančeva.

grad Pančevo