Uto. avg 9th, 2022

Кoalicija 27 izrazila je  zabrinutost zbog kvaliteta vazduha u Boru usled povećane koncentracije sumpor-dioksida, kao i zbog različitih podataka koji dolaze iz državne i lokalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha i zatražila od nadležmih da se gradjanima Bora daju jasni podaci o tome da li je trenutni kvalitet vazduha bezbedan po njihovo zdravlje.

Trenutno dostupni podaci onemogućavaju adekvatnu informisanost javnosti“, istaknuto je u saopštenju Koalicije 27, koju čini više organizacija civilnog društva i koja predstavlja platformu za njihovo zajedničko učešće u procesu usvajanja standarda i vrednosti EU u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Кoalicija 27 je pozvala Ministarstvo zaštite životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine, Upravu grada Bora i Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor „da javnosti razjasne zbog čega se razlikuju republički i lokalni podaci monitoringa kvaliteta vazduha“, da pojasne koje mere su preduzete ili će biti preduzete kako bi se unapredio kvalitet vazduha, kao i da obezbede uvid u izveštaje o godišnjem bilansu emisija zagadjujućih materija kompanije „Serbia Zijin Bor Copper“.

 

U saopštenju se dalje navodi da građani  Bora uzrok za povećane koncentracije sumpor-dioksida vide u emisijama koje dolaze iz topionice bakra u tom gradu“, s tim da je upućen i javni poziv  kompaniji „Serbia Zijin Bor Copper“ da javnosti dostavi svoje godišnje i mesečne izveštaje o emisijama u vazduh i izvršenim merenjima, jer je, ističe se, dužna da informacije u vezi sa  sistemom upravljanja životnom sredinom podeli i sa zainteresovanim gradjanima, u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001.

Pozivali su i Delegaciju EU u Srbiji da nadležnim organima i odgovornim operaterima uputi zahtev za poštovanje postojećih propisa i standarda kvaliteta vazduha u Srbiji, kao i primenu principa EU u zaštiti životne sredine koji su integrisani u pravni okvir Srbije, što je država kao kandidat za članstvo u EU dužna da čini

Zbog prisutnih kontradiktornosti gradjani samostalno tumače podatke, gube poverenje u nadležne institucije, a svoje nezadovoljstvo prinudjeni su da iskazuju kroz proteste“, navodi se u saopštenju.

Podsetili su i da su nadležne institucije u obavezi da daju jasne i razumljive podatke, te da gradjanima Bora predstave informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu i informišu o tome da li je trenutni kvalitet vazduha koji udišu bezbedan po njihovo zdravlje.

Prema Godišnjem izveštaju o stanju kvalitetu vazduha u Srbiji za 2018. godinu, koji je krajem avgusta objavila Agencija za zaštitu životne sredine, vazduh u Boru bio je prve kategorije odnosno čist i neznatno zagadjen.

U izveštaju se navodi da u Srbiji tokom prethodne godine nije zabeležena srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida iznad granične vrednosti 50 mikrograma po kubnom metru (50 µg/m3).

U poslednjem dostupnom mesečnom izveštaju Agencije navodi se da je tokom septembra 2019. godine zabeleženo 10 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti sumpor-dioksida na dve merne stanice u Boru i ukupno 51 prekoračenje satnih vrednosti na tri merne stanice u tom gradu.

Kako su ukazali iz Koalicije 27, podaci iz lokalne mreže monitoringa istovremeno pokazuju drugačiju sliku o kvalitetu vazduha u Boru tokom 2018. godine.

Izveštaj koji izradjuje Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor pokazuje da je srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida bila iznad granične vrednosti od 50 µg/m3 i iznosila je 70 µg/m3. Takodje, poslednji dostupan mesečni izveštaj Instituta za avgust ove godine pokazuje da je samo tokom tog meseca zabeleženo čak 22 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti“, navedeno je u saopštenju.

Кoalicija 27 je podsetila da je prema važećim propisima u Srbiji dozvoljena koncentracija sumpor-dioksida 50 µg/m3 za kalendarsku godinu, dozvoljene dnevne granične vrednosti su 125 µg/m3, a granična satna vrednost 350 µg/m3.

Dodaje se da dnevne vrednosti ne smeju biti prekoračene više od tri puta tokom kalendrske godine, dok se granične satne vrednosti ne smeju prekoračiti više od 24 puta za period od godinu dana.

Podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu, dostupni na sajtu Agencije, pokazuju da su satne koncentracije sumpor-dioksida krajem septembra dostizale vrednosti veću od 1250 µg/m3.

Dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida su u Boru prekoračene i prema informacijama iz izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine i iz izveštaja Instituta za metalurgiju i rudarstvo Bor“, piše u saopštenju.

Postoji aplikacija da u svakom momentu vidite kakvog je kvaliteta vazduh u vašem gradu.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sepa.monitoring&hl=en

Ukazano je i da Zakon o zaštiti vazduha propisuje niz mera koje najdležni organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave mogu preduzeti u slučajevima kada dolazi do prekoračennja propisanih graničnih vrednosti konentracija zagadjujućih materija u vazduhu.

Kako možete proveriti kvalitet vazduga u vašem gradu?

Građanima celog sveta su preko interneta pristupačni različiti sajtovi i aplikacije koje prikazuju kvalitet vazduha u velikom broju gradova širom planete (kao što je waqi.infoairvisual.comgetaircare.comaqicn.org/map/world…), a sve u cilju davanja željenih informacija, navodi se sajtu Agencije za zaštitu životne sredine Srbije.

Većina ovih aplikacija prikazuje indeks kvaliteta vazduha na časovnom nivou za stotine gradova na planeti uključujući i gradove u Srbiji, preuzimajući podatke sa našeg sajta automatski, što ne podleže našoj kontroli. Dalja kalkulacija tim podacima radi računanja različito definisanih indeksa zagađenja je automatski proces tako da je van naše provere. Zbog tog razloga upoređivanje takvih indeksa sa podacima iz našeg monitoringa može dovesti do zablude korisnika aplikacije. Ne želeći da ugrozimo bilo čije pravo izbora korišćenja neke aplikacije ili sajta, naglašavamo da jedino možemo biti odgovorni za pouzdanost podataka koji se nalaze na našem sajtu na kome su prikazani preliminarni podaci automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u realnom vremenu.

Saobraćaj je jedan od glavnih zagađivača vazduha.

Važno je znati da ne postoji definisana granična vrednost (GV) za satne vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 („najodgovornijih“ polutanata za ugrožavanje zdravlja ljudi prema svetskoj zdravstvenoj organizaciji). Prikazivanje trenutnog stanja kvaliteta vazduha u stotinu gradova je potencijalno potrebno mnogim korisnicima, kao i meteorološka prognoza, ali pravljenje rang liste na časovnom nivou nije stručno niti metodološki opravdano zbog velike varijabilnosti koncentracija, koja se menja od sata do sata uz već pomenuto nepostojanje satne GV.Znajući da u jednom gradu koncentracije zagađujućih materija zavise ne samo od njihovih emisija, nego i od doba dana, godišnjeg doba, meteo uslova jasno je da je nelogično pravljenje rang lista svakoga sata velikog broja gradova koji se nalaze u 24 časovne zone, na 2 hemisfere, različitim geografskim širinama čak i za parametre koji imaju definisane satne granične vrednosti.
Ovi indeksi definitivno ne predstavljaju stanje kvaliteta vazduha u nekom gradu nego samo trenutni presek-insert kontinuarnog monitoringa polutanata u cilju davanja informativne, a ne i stručne ocene. Za ocenjivanje je potreban niz podataka o koncentracijama na mernom mestu tokom cele godine, da bi se izračunale srednje godišnje vrednosti polutanta i broj prekoračenja dnevnih GV. Svi zainteresovani u cilju dobijanja pouzdanih informacija mogu posetiti pored sajta Agencije www.amskv.sepa.gov.rs i sajt Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) kao ustanove najvišeg nivoa u ovoj oblasti u EU i koja pruža sliku kvaliteta vazduha u Evropi u realnom vremenu. Ovaj sajt objedinjuje rezultate merenja nacionalnih institucija među kojima je i Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije, a rezultati se mogu videti OVDE, dok AQI prikaz možete videti OVDE.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.