Ekologija

EU: Cirkularna ekonomija

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

Evropska komisija – Saopštenje za javnost

Cirkularna ekonomija: zahvaljujući novim pravilima EU će postati globalni predvodnik u području upravljanja otpadom i reciklaže

Države članice EU-a su odobrile niz ambicioznih mera kojima se zakonodavstvo EU-a o otpadu prilagođava budućnosti u okviru šire politike EU-a o cirkularnoj ekonomiji.

Novim pravilima, koja se temelje na predlozima Komisije u okviru paketa o cirkularnoj ekonomiji koji je predstavljen 2015., doprineće se sprečavanju nastanka otpada, a u situacijama u kojima to nije moguće znatno povećati reciklažu komunalnog i ambalažnog otpada. Postupno će se ukinuti odlaganje otpada te će se promovisati upotreba ekonomskih instrumenata kao što je princip produžene odgovornosti proizvođača. Novim zakonodavstvom pojačava se „hijerarhija otpada”, tj. od država se članica zahteva da preduzmu konkretne mere kako bi se dala prednost sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi i recikliranju umesto odlaganju i spaljivanju. Tim merama ostvaruje se cirkularna ekonomija.

Komesar za životnu sredinu, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Konačno odobrenje novih pravila EU-a o otpadu u Evropskom savetu važan je trenutak za cirkularnu ekonomiju u Evropi. Novi ciljevi u pogledu reciklaže i odlaganja otpada realističan su i ambiciozan plan za bolje upravljanje otpadom u Evropi. Sada je naš glavni zadatak osigurati ispunjenje obećanja iz paketa o otpadu. Komisija će učiniti sve što može kako bi pružila podršku državama članicama i kako bi se novo zakonodavstvo sprovelo na terenu.

Komisija je izvorno predstavila predloge novih pravila o otpadu 2014. no oni su povučeni u decembru 2015. i zamenjeni bolje osmišljenim i ambicioznijim predlozima s više fokusa na cirkularnu ekonomiju u okviru plana Junkerove komisije za cirkularnu ekonomiju. Ti su predlozi usvojeni i sada su deo pravila EU-a.

Danas donesena pravila najsavremenije su zakonodavstvo o otpadu u svetu, čime EU daje primer drugima.

Pojedinosti o novim pravilima o otpadu:

Ciljevi u pogledu reciklaže komunalnog otpada:

do 2025.

do 2030.

do 2035.

55 %

60 %

65 %

Osim toga, strožim pravilima za izračunavanje stopa reciklaže omogućiti će se bolje praćenje stvarnog napretka prema cirkularnoj ekonomiji.

Novi ciljevi u pogledu reciklaže ambalažnog otpada:

do 2025.

do 2030.

sva ambalaža

65 %

70 %

plastična ambalaža

50 %

55 %

drvna ambalaža

25 %

30 %

crna metalurgija

70 %

80 %

aluminijum

50 %

60 %

staklo

70 %

75 %

papir i karton

75 %

85 %

 

Odvojeno prikupljanje

Na temelju postojeće obveze odvojenog prikupljanja papira i kartona, stakla, metala i plastične ambalaže, novim pravilima o odvojenom prikupljanju unaprediti će se kvalitet sekundarnih sirovina i njihova upotreba: opasan otpad iz domaćinstava moraće se prikupljati odvojeno do 2022., biološki otpad do 2023., a tekstil do 2025.

Postupno ukidanje odlaganja otpada na deponije

Odlaganje otpada nema smisla u cirkularnoj ekonomiji i može dovesti do zagađenja vode, tla i vazduha. Do 2035. količina komunalnog otpada koji se odlaže na deponije mora biti 10 % ili manje ukupne količine nastalog komunalnog otpada.

Podsticaji

U novom zakonodavstvu predviđena je šira upotreba delotvornih ekonomskih instrumenata i drugih mera za podršku hijerarhiji otpada. Proizvođači imaju važnu ulogu u tom prelazu – biće odgovorni za svoje proizvode nakon što postanu otpad. Novim zahtevima za programe produžene odgovornosti proizvođača poboljšaće će se upravljanje tim programima i njihovi rezultati. Osim toga, do 2024. treba uspostaviti obavezne programe produžene odgovornosti proizvođača za svu ambalažu.

Prevencija

U novom zakonodavstvu posebna se pažnja pridaje sprečavanju nastanka otpada, a uvode se i važni ciljevi u pogledu rasipanja hrane u EU-u te zaustavljanja morskog otpada kako bi se pridonelo ostvarivanju ciljeva UN-a za održivi razvoj u tim područjima.

Sledeći koraci

Nova pravila stupiće na snagu 20 dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.

Kontekst

Evropska komisija donela je 2. decembra 2015. paket zakonodavnih predloga o otpadu u okviru svog akcionog plana za cirkularnu ekonomiju. Privremeni dogovor o četiri zakonodavna predloga Komisije postignut je 18. decembra 2017. Evropski parlament podržao je dogovor na svojoj plenarnoj sednici početkom 2018.

Tokom protekle dva decenije mnoge države članice postupno su unapredile svoje upravljanje otpadom u skladu s hijerarhijom otpada EU. Godine 1995. na deponije se odlagalo u proseku 64 % komunalnog otpada u EU. Taj je prosek 2000. smanjen na 55 % , a prosečna stopa reciklaže iznosila je 25 %. Ukupno odlaganje otpada iz domaćinstva u EU smanjilo se 2016. na 24 % , dok se stopa reciklaže povećala na 46 %. Međutim, preostaju izazovi i velike razlike među državama članicama. Deset država članica odlagalo je 2016. više od 50 % svojeg otpada iz domaćinstva , a šest ih je spaljivalo 40 % ili više.

Izvor: Hrabri čistač

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %