Do 1.juna 2018.godine građani i predstavnici civilnog društva mogu da podnesu primedbe na Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom 2018 – 2028, za teritoriju grada Subotica, a koje su u skladu sa svim strateškim dokumentima.

Dokument je na javnom uvidu 20 radnih dana, zaključno sa 1. junom 2018. godine, a može se preuzeti na:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/LPUO-2018-nacrt-javni-uvid.pdf.

U Subotici predstavnici nevladinog sektora organizovali su jednu javnu raspravu, kako bi se šira javnost upoznala sa Nacrtom plana. Nataša Đereg, direktorka CEKOR-a, istakla je da je Cekor podneo nekoliko primedbi.

Plan je poboljšan u odnosu na 2011.godinu, ali u planu ne postoji podatak kada će Regionalna deponija.Ne postoji informacija šta ćemo sa kućnim opasnim otpadom, kako ćemo to pitanje rešavati, jer po zakonu grad ili opština je nadležna da reguliše to pitanje. Zatrim, imam mnogo nedorečenosti poput sistem naplate otpada i moram da kažem da smo se mi još 2011.godine zalagali da to bude po količini proizvedenog otpada, da bi se što više poštovala hijerhija upravljanja otpada. Plan predviđa uvođenja dve kante, suva i mokra i da će se razdvajati staklo,  bez mnogih detalja kako će to to izgledati. Protiv smo da se naplata vrši po kvadraturi stana ili članu domaćinstva “, direktorka CEKOR-a, Nataša Đereg.

Glavne primedbe CEKOR-a     će biti dostavljene pismenim putem Gradskoj upravi:

1. regulisati u Planu da će naplata odlaganja otpada biti prema količini proizvedenog- generisanog otpada, jer je to najbolji način stumulacije razvrastavanja otpada u domaćinstvima ( za koja će Planom da se uvode novina razvrstavanja u tri kante- na izvoru nastanka otpada). To će na najbolji način podstaći smanjenje nastanka otpada, ponovnu upotrebu i pravilno razvrstavanje,

2. strogo zabraniti i kažnjavati ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada i stvaranje smetlišta,

3. zabraniti besplatno odlaganje nerazvrstanog otpada,

4. hitno otvoriti reciklažno dvorište koje će prikupljati sve vrste kućnog opasnog otpada (sijalice, lakovi, boje, ulja) da se taj otpad ne bi i dalje mešao sa komunalnim otpadom kao do sada,

5. Plan obrazložiti finansijskim pokazateljima i podacima, sa troškovima i analizom koštanja dosadašnjeg načina obavljanja komunalnih usluga i predloženog- budućeg,

6. ukoliko Plan ne pokriva određene probleme u sektoru: dati par rečenica u Planu na koji način i kroz koje Zakone opština Subotica rešava te probleme: životinjski leševi, farmaceutski otpad, muljevi iz septičkih jama,

7. dati osvrt- ocenu realizacije prethodnog Plana i kada i kako će se rešiti-sanirati postojeće smetlište- nesanitarna deponija Aleksandrovačka bara.

REH:Što se tiče opasnog otpada, njegovo zbrinjavanje je predviđeno na taj način što će građani moći da ga odnesu u Regionalni centar za sakupljanje otpada.

Direktorka „Regionalne deponije“, Čila Goli da predlog dinamike odnošenja otpada dalo je JKP „Čistoća i zelenilo“, dok za početak radova Regionalne deponije čeka se informacija od Evropske delegacije, jer su oni finansijeri projekta.

Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom predviđa i selektovanje otpada na reciklažni otpad. Nacrt Plana upravljanja otpadom rađen na osnovu Nacionalne strategije upravljanje otpadom i Plana upravljanja otpadom Subotice iz 2011. godine.

Što se tiče opasnog otpada, njegovo zbrinjavanje je predviđeno na taj način što će građani moći da ga odnesu u Regionalni centar za sakupljanje otpada. Predviđa se i širenje mreže ovih centara koji će onda biti dostupniji građanima. Takođe se planiraju i akcije sakupljanja koje će pored kabastog i elektronskog i električnog otpada koji se sada sprvode da obuhvate i komponentu opasnog otpada, budući da će novi regionalni sistem podrazumevati svakodnevno merenje. Očekujemo da kada proradi imati mnogo ozbiljnije podatke kako o količinama, tako i o morfološkom sastavu otpada. Što se tiče primedbi o naplati, plan to ne predviđa i u tekstu jasno stoji šta se preporučuje, a to je naplata po članu domaćinstva, ali će cenovna politika biti predmet daljih gradskih odluka u saradnji sa nadležnim preduzećim“, rekao je šef Odeljenja ZŽS Žika Reh.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.