Sub. okt 1st, 2022

Okrugli sto “Ka boljoj implementaciji Strateške procene uticaja na životnu sredinu” koji organizuje udruženje CEKOR- Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice u saradnji sa udruženjem Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada, održače se 26.aprila u Novom Sadu.

“Strateška procena uticaja razvojnih i drugih planova i programa na životnu sredinu je proces identifikacije budućih posledica i uticaja predloženih strategija, planova i programa kako bi se osiguralo da se u odlučivanju na strateškim nivoima primene principi održivog razvoja, te integrišu pitanja zaštite životne sredine sa društvenim i ekonomskim pitanjima. Od donošenja Zakona o strateškoj proceni uticaja 2004. godine još uvek je slabo i problematično njegovo sprovođenje. Iako je izmenama i dopunama zakona iz 2010. godine bilo propisano da će Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine, bliže utvrditi liste planova i programa za koje je obavezna strateška procena uticaja na životnu sredinu i liste planova i programa za koje se može zahtevati strateška procena uticaja na životnu sredinu, ta lista još uvek ne postoji, pa tako zakon može i da se ne primenjuje i gde bi inače morao”, navodi se u pozivnom pismu CEKOR-a.

Potražiće se pitanja na teme

Šta Srbiju čeka u pogledu izmene ovog zakona i drugih povezanih zakona? Šta su uočeni nedostaci ili nedumice u okviru samog postupka sprovođenja Zakona o strateškoj proceni uticaja ili sadržaja; koji su saveti i kako da postignemo bolju primenu zakona tj. SEA Direktive- Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC i Protokola o Strateškoj proceni uticaja u okviru ESPOO Konvencije?.

Skupu bi trebalo da prisustvuju i: Državni organi nadležni za pripremu Plana i programa (urbanizam), Državni organi nadležni za poslove zaštite životne sredine, Eksperti koji izrađuju Izveštaj o SPU, Javnost: zainteresovani organi (JP,JKP) nevladine organizacije, univerziteti, stručnjaci (uključujući i zaštićena područja).

Okrugli sto se realizuje uz podršku sub-grant projekta CO-SEED (Civil Society Acts for Environmentally Sound Socio-Economic Development koji je finansiran od strane EU i programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

izvor: CEKOR

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.