Uto. avg 16th, 2022

U Šapcu sutra organizuje skup UN Women, u saradnji sa lokalnom organizacijom Pametni grad iz Šapca i uz podršku Ženskog arhitektonskog društva, a u vezi sa nedavno raspisanim pozivom „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“(„Climate Smart Urban Challenge“) koji su objavili Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. U okviru poziva kancelarija UN Women Srbija je u saradnji sa Ženskim arhitektonskim društvom razvila plan edukativnih i zagovarčkih aktivnosti sa ciljem podrške razvijanju rodno senzitivnih kriterijuma unutar dva segmenta poziva: „Izazov otvorenih podataka“ i „Izazov za inovativna rešenja“.

Događaj u Šapcu je prvi u nizu foruma, radionica i tematskih sesija organizovanih u saradnji sa odabranim strateškim partnerima u gradovima i opštinama širom Srbije koji za cilj imaju podršku ženskim i drugim organizacijama koje se bore za ravnopravnost, kao i pojedincima, grupama u zajednici i lokalnim samoupravama da odgovore na poziv i integrišu rodno osetljiva rešenja u svoje aplikacije, kao i generalno podizanje svesti u javnosti o prednostima implementacije rodno osetljivog i održivog urbanog razvoja. 

Organiozatori očekuju da će  u Šapcu da  okupe ključne lokalne aktere, predstavnike lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, stručne javnosti iz oblasti arhitekture, urbanog planiranja, zaštite životne sredine, ljudskih prava, rodne ravnopranosti, kao i predstavnike medija, kojima će biti predstavljen mehanizam poziva i naglašen značaj sistematskog uključivanja rodne perspektive u politike i intervencije u oblasti klimatskih promena.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.