S obzirom na to da je usvojen budžet za 2018. godinu, u kome je izdvojen iznos za preradu opasnog otpada 2,19 milijardi dinara, isto kao i iznos 2017. godine, članice Udruženja reciklera Srbije izražavaju zabrinutost da se sav prikupljeni otpad tokom ove godine, neće moći tretirati odnosno zbrinuti na adekvatan način jer za to neće biti dovoljno novca.

Tokom pregovora krajem godine, u Ministarstvu zaštite životne sredine, postignuta je saglasnost o potrebi povećanja novca za izdvajanja za podsticanje tretmana opasnog otpada. Iako je iznos prikupljenog novca od eko-takse po principu „zagađivač plaća“ tokom 2017. godine iznosio 10 milijardi dinara, što je 30 % više u odnosu na prethodnu godinu, budžetska izdvajanja su ostala na istom nivou i nakon osnivanja Zelenog fonda, što nije trebalo da bude slučaj“, rekao je rekao je Vladimir Živaljević predsednik Udruženja reciklera i dodao da se tako ugrožava dalji trend razvoja ove grane industrije, koja se u poslednje vreme spominje kao jedna od vodećih u svetu. Reciklažna industrija trenutno zapošljava preko 15.000 ljudi.

Baterije spadaju u opasan otpad.

U saopštenju Udruženja reciklera Srbije se navodi da je jedan od ključnih zahteva EU u vezi sa otvaranjem poglavalja 27 – životna sredina i klimatske promene i procesa pristupanja EU, da se obezbedi održiv i predvidljiv način finansiranja industrije, kroz Zeleni fond, koji bi se na republičkom nivou punio na transparentan način iz sredstava koja se ubiraju iz eko-taksi i naknada za zaštitu životne sredine, ali da se i na isti način troše, takođe, transparentno i za namenu, kojoj su namenjena.

Mi smo spremi da učestvujemo u radnim grupama i telima, kako bi se stvorio potreban okvir da Zeleni fond zaživi u svom punom kapacitetu. Neophodno je da se novac od eko-takse koristi u skladu sa zakonom, te da politika upravljanja novcem prikupljenim od zagađivača bude isključivo u interesu zaštite životne sredine. Novac koji je predviđen u ovom trenutku, 2.19 milijardi dinara, dovoljan je za tretman samo 60% opasnog otpada koji će biti prikupljen. Kako bi industrija tretirala sve prikupljene količine opasnog otpada u budžetu za 2018. godinu, potrebno je izdvojiti oko 3 milijarde dinara. Odgovorna politika prema tretmanu opasnog otpada i veća kontrola sprečiće potencijalne ekološke katastrofe, poput one koja je u poslednjem trenutku izbegnuta u okolini Obrenovca, gde je otkriveno 25 tona protivzakonito odloženog opasnog otpada“, zaključio je Vladimir Živaljević.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan krajem godine izjavio je da je dodela podsticajnih sredstava od vitalnog je značaja za zaštitu životne sredine, jer podstiče pravilno zbrinjavanje posebnih tokova otpada, ali ujedno doprinosi stabilnijem poslovanju i očuvanju radnih mesta u reciklažnoj industriji.

izvor: Udruženje reciklera Srbije

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.