Ekologija

ZELENE JAVNE NABAVKE KAO ALAT ZA POKRETANJE LOKALNE EKONOMIJE

0 0
Read Time:3 Minute, 54 Second

Kada govorimo o zaštiti životne sredine, fokus je uglavnom na budžet koji nam je neophodan da ispunimo uslove koje pred nas postavlja EU kao i da zaštitimo zdravlje građana.

U tom kontekstu pominje se Zeleni fond koji je nakon nekoliko godina javnog zagovaranja uspostavljen u 2018. godini, što je pozitivna činjenica iako je on još uvek ograničenih dometa – predstavlja 0,2 odsto BDP-a. Najveći izazov su kapaciteti lokalne samouprave i u tom smislu pozitivna je vest da je pokrenuta inicijativa za usvajanje nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke, kao instrumenta koji bi obezbedio podršku razvoju zelene ekonomije i zaštite životne sredine, prvenstveno na lokalnom nivou. Inicijativu za zelene javne nabavke pokrenuo je Centar za održivi razvoj Srbije (CORS) uzpodršku Grupe za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP), a sagovornica na ovu temu portala „Zeleni minuti“ je Nataša Gligorijević, direktorka CORS-a.

Šta su zelene javne nabavke i kako one podržavaju zaštitu životne sredine i zelenu ekonomiju?

Zelene javne nabavke su značajan alat za primenu principa održivog razvoja, razvoja zelene ekonomije i dekarbonizacije javnog sektora. Evropska Komisija definiše zelene javne nabavke kao proces gde naručilac potražuje nabavku robe, usluga i rada sa smanjenim uticajem na životnu sredinu kroz njihov celokupni životni vek, kada se uporede sa robama, uslugama i radom sa istom primarnom funkcijom, a koje bi inače bile nabavljene. Prednosti zelenih javnih nabavki nemaju samo ekološki uticaj već uključuju sve od socijalnih i zdravstvenih, do ekonomskih i političkih benefita.

Koji je cilj Inicijative koju ste pokrenuli?

Inicijativa za zelene javne nabavke u Srbiji ima kao opšti cilj da se u praksu uvede primena postupaka javnih nabavki koji će biti u skladu sa konceptom održivog razvoja i uvažavanje ne samo ekonomskih aspekata nego i socijalnih i ekoloških elemenata u skladu sa važećom zakonskom regulativom. S obzirom da je Republika Srbija otvorila Poglavlje 5 o javnim nabavkama, otpočela pregovore sa Evropskom unijom u ovoj oblasti važno je da se što pre usvoji pozitivna praksa vezana za zelene javne nabavke u državama članicama EU. Strategija “Evropa 2020, strategija za pametan, održiv i inkluzivan rast” kao jedan od prioriteta navodi zelene nabavke. Promovisanje zelenih nabavki doprinosi povećanju tražnje određenih proizvoda i istovremeno utiče na razvoj tehnologija. Primena koncepta zelenih javnih nabavki u praksi doprinosi kako uštedi sredstava tako i zaštiti životne sredine.

Kakva je praksa EU u ovoj oblasti, a dokle je Srbija stigla?

Nacionalni akcioni planovi (NAP) za zelene javne nabavke su već ustanovljena praksa u državama članicama Evropske unije, iako je usvajanje Nacionalnih akcione planova i primena zelenih nabavki na dobrovoljnoj bazi. Ukupno 23 države članice EU imaju usvojene NAP za zelene javne nabavke. Države time pokazuju odgovornost i posvećenost u pogledu primene principa održivog razvoja. Kao jedan od glavnih argumenata u prilog primeni zelenih javnih nabavki je što se time direktno doprinosi razvoju zelene ekonomije u državama članicama EU.
Oblast javnih nabavki je u Republici Srbiji regulisana Zakonom o javnim nabavkama i pratećim podzakonskim aktima Vlade Republike Srbije, Uprave za javne nabavke i Ministarstva privrede. Važeći Zakon o javnim nabavkama (ZJN) daje mogućnost da se kroz segmente postupka javne nabavke primenjuju ekološki kriterijumi i drugi kriterijumi održivosti, ali naručioci imaju slobodu da u skladu sa ZJN odluče da li će i na koji način primenjivati iste. Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period od 2014 -2018. godine takođe ističe značaj zelenih javnih nabavki, ali je primena istih u praksi minimalna i bazirana je na proceni i odluci naručioca.

Da li postoje neki preduslovi koji se moraju ispuniti da bi zelene javne nabavke bile efikasne?

Da bi taj alat bio efikasan neophodni su jasni i oprobani ekološki kriterijumi. Kriterijumi kao što su troškovi životnog ciklusa proizvoda, specifikacija održivosti procesa proizvodnje, socijalni kriterijumi i korišćenje ekološkog principa su dostupni naručiocima i ponuđačima da identifikuju održive i ekološki poželjne ponude. Neophodno je edukovati i naručioce i ponuđače o tome šta su zelene javne nabavke i da u Srbiji postoji zakonski okvir za primenu kriterijuma prilikom kreiranja ponuda za usluge, radove i dobra.

Šta je konkretno benefit lokalnih samouprava ako se usvoji nacionalni akcioni plan za zelene javne nabavke?

Benefiti od primene održivih kriterijuma u postupcima javnih nabavki su brojni i merljivi. Prvo, lokalna samouprava podstičući primenu zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki dobara, usluga i radova dugoročno štedi novac građana koji može da investira u lokalne razvojne projekte. Brojni su primeri dobre prakse u državama Evropske unije. Na primer, grad Regensburg je primenom zelenih javnih nabavki u komunalnim uslugama uštedeo 10 miliona evra u periodu od 15 godina, i taj novac je uložio u izgradnju bolnica i vrtića. Drugo, podstiče se razvoj lokalnih proizvođača i pružalaca usluga što direktno utiče na razvoj lokalne ekonomije.

autorka: Žaklina Živković

izvor: zeleniminuti.rs

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %