Uto. avg 16th, 2022

Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti predviđa uvođenje rodne ravnopravnosti u obrazovni sistem, rodno senzitivno izveštavanje, kao i obavezu lokalnih samouprava da formiraju tela za rodnu ravnopravnost, rekla je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović, dodajući da očekuje podršku narodnih poslanika prilikom usvajanja novog zakona. Ona je objasnila, da je rodna ravnopravnost pitanje kulture, razvoja jedne zemlje i odgovornost svih nas, a ne jednog ministarstva.

Rodna ravnopravnost je odgovornost svih nas i zahteva angažovanje celog društva kako bi Srbiju svrstali u red modernih i razvijenih zemalјa, Novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti omogućićemo ženama i muškarcima jednake uslove da se uklјuče u društveni, politički i ekonomski život zemlјe, Predviđeno je uvođenje kvota, čime ženama dajemo mogućnost da se uklјuče u politički i javni život i da ih ima više tamo gde se donose odluke. Posebnu pažnju posvetićemo prevenciji nasilјa i uvođenju specijalizovanih usluga, ali i ekonomskom osnaživanju žena, jer one su privredni potencijal društva“, istakla je Zorana Mihajlovićeva.

Foto: N1

Da podsetimo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je usvojen, pa povučen februara 2016.godine na doradu. Prvobitno zakon, je upravo Mihajlovićeva povukla iz procedure, jer je smatrala da dokument treba da dobije posršku celog društva. Potpredsednica Vlade Srbije, objašnjava da očekuje da se uskoro nađe pred narodnim poslanicima i usvoji po hitnom postupku.

Usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti od suštinskog je značaja za dalјi napredak Srbije. Sada, kada smo dobili pozitivna mišlјenja republičkih institucija, predstavnika privrede, nezavisnih institucija  i organizacija civilnog društva, on je spreman da se nađe pred poslanicima“, rekla je Mihajlovićeva.

Predlog novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti usaglašen sa međunarodnim ugovorima, standardima i direktivama EU, koji će Srbiju svrstati u red modernih i razvijenih zemalјa.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.