Subotica je grad koji može da se pohvali bogatstvom zaštićenih prirodnih dobara. Na teritoriji grada nalazi pet zaštićenih područja različitih kategorija koja se prostiru na 7000 hektara i to: Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“, Park prirode „Palić“, Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, Spomenik prirode „Dva stabla Tise u Subotici“.

Šef Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Žika Reh za Ekolist govori monitoringu životne sredine.

Koliko se ulaže u zaštitu životne sredine u gradu Subotica?

Odlukom o budžetu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od ukupno 141.325.000,00 dinara za različite aktivnosti i projekte iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući i preuzete i ugovorene obaveze iz prethodne godine. Ova sredstva se koriste za ispunjenje zakonskih obaveza lokalne samouprave iz oblasti praćenja stanja životne sredine, upravljanja otpadom, zaštite i unapređenja prirodnih vrednosti i finansiranje zaštićenih područja koje je proglasila jedinica lokalne samouprave, suzbijanje invazivnih i alergenih vrsta biljaka, finansiranje lokalnih akcionih i sanacionih planova, kao i tekućih projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Jedan od značajnijih projekata u tekućoj godini je sufinansiranje izgradnje završetka Regionalne deponija čiji probni rad treba da počne ove godine”, kaže Žika Reh. 

Kakav je kvalitet vazduha, ako znamo da za par meseci možemo da očekujemo i cvetanje ambrozije?

Ako posmatramo celu teritoriju Grada Subotice, na osnovu ispitivanja koja se sprovode, aerozagađenje je neznatno i vazduh je klasifikovan u prvu kategoriju, što znači da je dobrog kvaliteta. To se, međutim, ne odnosi na pojedine lokacije duž frekventnih saobraćajnica, gde dolazi do povećane koncentracije suspendovanih čestica, kao i na zimski period, kada usled loženja u domaćinstvima dolazi do pojačane emisije čađi. Za rešavanje ovih problema potrebna je primena dugoročnih strateških mera iz oblasti energetike i saobraćaja.Alergeni polen je jedan od polutanata vazduha, jer su mnogi ljudi osetljivi na polen pojedinih vrsta biljaka. Tokom cvetanja ambrozije, koncentacije polena dostižu visoke i veoma visoke vrednosti. Grad izdvaja sredstva za sistematsko suzbijanje alergenih vrsta biljaka, pre svega na javnim zelenim površinama i porvršinama u vlasništvu Grada.  Međutim, zbog raznošenja polena putem vetra, rešavanje ovog problema je veoma kompleksno, naročito kada su u pitanju alergene biljke na zemljištu u privatnoj svojini, gde su nadležnosti i pravni mehanizmi koje lokalna samouprava može da primeni prilično ograničeni.Jedna od preventivnih mera je i redovno informisanje o stanju i prognozi alergena u vazduhu. Zahvaljujući sedmičnoj izradi sedmodnevnog aeropalinološkog izveštaja sa prognozom za narednu sedmicu, osobe alergične na polen imaju aktuelne informacije, te mogu prilagođavati svoj boravak na otvorenom prostoru i planirati adekvatnu terapiju. Ovi izveštaji se redovno objavljuju na internet stranicama Grada Subotice”.

Saobraćaj je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. negativno utiče na kvalitet vazduha i nivo buke.

Kakav je kvaliet voda u Subotici?

 Povšinske vode u okolini Subotice su veoma osetljive i pod vrlo jakim uticajem ljudskih aktivnosti. Ispitivanja Palićkog i Ludaškog jezera, koje se obavljaju na mesečnom nivou, ukazuju na visoke koncentracije nutrijenata (jedinjenja azota i fosfora) i organske materije u vodi, kao i veoma veliki broj individua u fitoplanktonu, u kome dominiraju cijanobakterije (modrozelene alge). Ludaško jezero i IV sektor Palićkog jezera su u ovakvom stanju već dugi niz godina. Rekonstrukcijom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postignuti su značajni rezultati po pitanju kvaliteta vode koja se nakon prečišćavanja uliva u Palićkog jezero i to se povoljno odražava na kvalitet vode i ekološke uslove u I, II i III sektoru. Planom za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, koji se nakon usvajanja od strane Skupšine grada sprovodi od 2014. godine, a koji je uspostavljanjem saradnje sa nemačkom KfW bankom prerastao u međunarodni projekat „Biološka raznovrsnost i zaštita voda u Palićkom i Ludaškom jezeru“, predviđene su mere zaustavljanje daljeg zagađenja površinskih voda, uspostavljanjem multifunkcionalnih zaštitnih pojaseva oko oba jezera i rešavanjem odvođenja otpadnih voda naselja Palić i njihovim prečišćavanjem na centralnom gradskom postrojenju”, zaključuje Žika Reh.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.