Cilj da negativne aspekte uticaja promene klime umanjimo

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović otvorio je danas 4. sednicu Nacionalnog saveta za klimatske promene. Ministar je tom prilikom rekao da je cilj da negativne aspekte uticaja promene klime umanjimo i pretvorimo ih u dobiti za našu privredu ali da su neophodne pravovremene i efikasne razmene informacija i to sa aspekta ispunjenja obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i zahteva EU zakonodavstva.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine je podsetio i da je Usvojen Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, da je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva, usvojila Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o promeni klime i Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, izrađen je nacrt Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, koji je trenutno u proceduri međuministarskih konsultacija i započeta je izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom i nastavljene aktivnosti na unapređenju monitoringa i izveštavanja u oblasti klimatskih promena.

Po pitanju planova za 2017. godinu, ministar Nedimović je naglasio da se osnov aktivnosti zasniva na jačem uključenju lokalnih samouprava u aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama, ali i efikasnijem uključivanju drugih aktera i zainteresovanih strana, te je Ministarstvo iniciralo projekat: „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji se finansira iz Globalnog fonda za životnu sredinu, ali i budžeta Republike Srbije, što je prvi put da su sredstva opredeljena iz budžeta RS direktno za aktivnosti u oblasti klimatskih promena.

„Pažnju ćemo posvetiti i merama adaptacije na izmenjene klimatske uslove i u tom kontekstu značajno je pomenuti da je inicirana priprema Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove, korišćenjem sredstava globalnog Zelenog klimatskog fonda“, istakao je ministar Nedimović